Загальні умови постачання електричної енергії

Після отримання відповідної ліцензії, постачальники електричної енергії здійснюють постачання електроенергії споживачам за відповідним договором. Укладається договір постачання електричної енергії споживачу між електропостачальником та споживачем. Він передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. Ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг,  у разі покладення на нього відповідних зобов’язань,  визначаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Покладення зобов’язань з надання універсальних послуг та/або постачання “останньої надії” не обмежує права електропостачальника здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами.

 Здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку “на добу наперед” є одним з джерел забезпечення постачання електричної енергії споживачам. Електропостачальники також здійснюють купівлю-продаж на  внутрішньодобовому і балансуючому ринках, а також шляхом імпорту, для забезпечення споживача електричною енергією. Дотримання правил роздрібного ринку є однією з умов постачання електричної енергії електропостачальниками. Права та обов’язки електропостачальника і споживача, умови постачання електричної енергії  визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. 

У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються: 

1) найменування та місцезнаходження електропостачальника;

2) перелік послуг, що може надавати електропостачальник;

3) ціна електричної енергії та послуг, що надаються; 

4) показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії;

5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонує електропостачальник; 

6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у разі виставлення невірного рахунка та несвоєчасного виставлення рахунка; 

7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;

 8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії; 

9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів; 

10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору; 

11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках);

 12) права та обов’язки електропостачальника і споживача у разі неможливості виконання своїх зобов’язань та у разі тимчасового зупинення постачання; 

13) інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником. 

Електропостачальник повинен надати споживачу необхідну інформацію про основні умови договору, звертаючи особливу увагу на наявний вибір порядку та форм виставлення рахунків  і здійснення розрахунків. Загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими. Чіткість і ясність викладу, відсутність процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача, є основними критеріями, на які повинен звернути електропостачальник перед укладенням договору зі споживачем електричної енергії.

Положення договору постачання електричної енергії споживачу не повинні створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право, не мають міститися у договорі. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору. Регулятор затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги та типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником “останньої надії”.

Як змінити постачальника і які необхідні документи?

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника фіксується зверненням споживача до нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії.

Щоб уникнути штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника, у випадку дії чинного договору про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, споживачеві необхідно  повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електроенергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

Про намір укласти договір з новим електропостачальником споживач має надати заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу за 21 день до запланованої дати зміни постачальника (готується постачальником).

 

Перелік документів для укладення договору на постачання електричної енергії:

 1. Персональні дані споживача:

– для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

– для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

 1. Банківські реквізити, контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування);
 2. ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача (Додаток до договору на розподіл е/е);
 3. Паспорт точки обліку з  розподілу електроенергії (Додаток до договору на розподіл е/е).
 4. Рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній розрахунковий період, виставлений споживачу попереднім електропостачальником;

   

Дата початку процедури зміни електропостачальника визначається датою отримання всіх необхідних даних, передбачених переліком. Протягом трьох робочих днів електропостачальник має  надіслати запит до адміністратора комерційного обліку ( На сьогодні це Обленерго)  щодо зміни електропостачальника, та отримати підтвердження про перехід споживача.

Чи потрібно розривати договір із чинним постачальником при переході на постачання до іншого?

Ні, процедура зміни електропостачальника не передбачає обов’язкової умови розірвати договірні відносини з чинним постачальником. Відповідно до чинного законодавства, споживач одночасно може мати необмежену кількість укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу. Єдина умова, що протягом одного розрахункового періоду здійснювати постачання йому може тільки один постачальник.

Чи потрібно переукладати договір з оператором системи розподілу, при переході на постачання?

Споживач укладає з оператором системи розподілу договір, який  залишається актуальним незалежно від того, хто здійснює постачання електричної енергії споживачу.

Чи може електропостачальник частково або повністю припинити постачання електроенергії споживачу?

Обмеження електропостачання за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення можливе у разі:

 1. заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
 2. недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, повне або часткове припинення постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку. Однак є випадки, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.                                                                                                                              

В таких випадках попередження про повне або часткове припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформляється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій. Окремим письмовим повідомленням, споживачеві надсилаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.                                    Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення. Обов’язковим є підтвердження підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач.

 Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватися споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

У випадку заборгованості, що стала підставою для припинення постачання електричної енергії, додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

Якщо споживач усуває порушення в установлений строк, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

Чому рахунки виставляються на одну ціну (прогнозну), а в Акті купівлі-продажу – інша?

У класичному варіанті, підсумкові ціни не є фіксованими та залежать від оптового рівня цін та погодинних профілів споживання електроенергії, адже комерційні пропозиції постачальників передбачають оплату замовлених до споживання обсягів електричної енергії у вигляді передоплати за певним графіком.

Неможливо вказати точну ціну електричної енергії на ринку, оскільки на момент формування рахунків ще невідомо якою буде її фактична ціна, для цього використовується її прогнозне значення. Зазвичай, за індикатив береться ціна, що склалась на оптовому ринку у попередніх періодах з урахуванням передачі та націнки постачальника.

Хто такий постачальник “останньої надії”.

Постачальник “останньої надії” – визначений відповідно до закону електропостачальник, який не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

Постачальник “останньої надії” надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

 1. банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;
 2. завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
 3. невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
 4. необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
 5. в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Де взяти споживачу ЕІС-код точки обліку?

ЕІС-код точки обліку – це ідентифікаційний код на ринку електричної енергії в Україні на базі використання системи ідентифікації ЕІС ENTSO-E.

Усі оператори системи розподілу зобов’язані присвоїти ЕІС-коди точкам обліку електричної енергії (лічильнику). Він повинен знаходитися в заяві-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Звідки постачальник бере фактичний графік споживання клієнта?

Оператори системи та інші сторони, що зареєстровані як постачальники послуг комерційного обліку (ППКО) мають забезпечити зчитування даних в точках комерційного обліку. Вони ж повинні приймати результати вимірювання (показників лічильників) від учасників ринку та/або ППКО, виконувати функції з обробки, формування, профілювання, валідації, агрегації та обміну даними комерційного обліку.

Постачальники – учасники ринку, вони, згідно з діючими нормативними актами, отримують необхідні дані для здійснення розрахунків зі споживачами від ОСР, що мають забезпечити щодобову передачу даних стосовно величин погодинного споживання електричної енергії споживачем постачальнику електричної енергії

Де і як отримати рахунки і акти приймання/передавання використаної електроенергії?

Платіжні документи (рахунки) на оплату надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах електропостачальника та у зручному для споживача форматі,який передбачений договором про постачання електричної енергії споживачу. Це може здійснюватися через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника або електронною поштою, факсимільним зв’язком, поштовим зв’язком, кур’єром чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Платіжний документ (рахунок) має надаватися споживачу в терміни та спосіб, визначені відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції або умов договору.

Датою отримання платіжного документа вважається:

 1. дата вручення, що підтверджується підписом одержувача (споживача або його уповноваженої особи);
 2. дата його отримання від кур’єра;
 3. відмітка про реєстрацію вхідної кореспонденції;
 4.  дата його відкриття споживачем на персональній сторінці (особовому кабінеті) споживача на офіційному веб сайті електропостачальника, оператора системи, що може бути підтверджено програмною платформою, яка забезпечує роботу персональної сторінки з визначенням дати та часу його відкриття;
 5. дата отримання іншими засобами комунікації (електронною поштою, факсимільним зв’язком тощо) чи в інший спосіб з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії споживачу та комерційною пропозицією та/або договором споживача на розподіл (передачу) електричної енергії;
 6. третій календарний день з дати його отримання поштовим відділенням зв’язку, на території обслуговування якого розташований об’єкт споживача (у разі направлення засобами поштового зв’язку рекомендованим або цінним листом).